Skip to the content

DARPARIAETH SYMUDOL Y GWASANAETH IEUENCTID - GWASANAETHAU DYSGU CYNGOR SIR CEREDIGION

Nod y prosiect Darpariaeth Symudol y Gwasanaeth Ieuenctid gan, Gwasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion, oedd i ceisio darganfod a fyddai darpariaeth symudol yn ddewis hyfyw o ran rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yng Ngheredigion sy’n anodd eu cyrraedd ac sydd wedi ymddieithrio. Mae’r bobl ifanc hyn yn aml wedi’u hynysu oherwydd natur wledig y sir ac mae’n anodd iddynt gyrraedd gwasanaethau. Bydd y Prosiect yn ei dro yn cefnogi cymunedau i ddod at ei gilydd a bydd yn grymuso pobl ifanc drwy roi profiadau cadarnhaol.

Yn dilyn proses gaffael penodwyd Wavehill Ltd i ymgymryd â'r ymchwil a chynhyrchu adroddiad.

Cynhaliodd y tîm ymchwil lawer o ddulliau ymchwil gan gynnwys:

  • Cyfweliadau cwmpasu gydag aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a'r Prif Swyddog sy'n gyfrifol am y gwasanaeth ieuenctid yn y cyngor.
  • Ymchwil desg a adolygodd y llenyddiaeth academaidd sy'n ymwneud â thystiolaeth effeithiolrwydd gwaith ieuenctid, yn ogystal â'r amgylchedd polisi y mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gweithredu ynddo.
  • Nodwyd 15 cyfweliad â rhanddeiliaid gyda rhanddeiliaid allweddol yn ystod y cyfweliadau cwmpasu.
  • Arolwg a gylchredwyd i randdeiliaid a'r gymuned ehangach.
  • 14 cyfweliad manwl gyda phobl ifanc.
  • Grŵp ffocws gyda sefydliadau partner dethol.
  • Asesiad Tystiolaeth Gyflym i ddarganfod beth sy'n gweithio o ran darpariaeth ieuenctid symudol.

Mantais cyflwyno'r astudiaeth hon oedd darparu adroddiad cadarn a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cais am gyllid a fyddai'n darparu'r arian i gefnogi creu a darparu'r ddarpariaeth ieuenctid symudol arfaethedig. I weld yr adroddiad llawn, cliciwch yma.