Skip to the content

AILDDATBLYGU SAFLE HEN YSGOL TREGARON - WHILEN Y PORTHMYN

Ymhellach ar ôl digomisiyni safle Hen Ysgol Tregaron yn 2014, chwiliodd Cyngor Sir Ceredigion am ddefnyddiau amgen ar gyfer yr adeilad a oedd yn gweddu i ofyniad yr Ymddiriedolaeth Addysgol i'r adeiladau gael eu defnyddio at Ddibenion Addysgol, gyda'r bwriad o drosglwyddo'r berchnogaeth i sefydliad cymunedol.

O hyn, gwnaeth Whilen Y Porthmyn gais am gyllid i gynnal astudiaeth ddichonoldeb ar safle Hen Ysgol Tregaron ar ran y gymuned. Yn dilyn ymarfer caffael penodwyd Miller Research Ltd yn ymgynghorwyr llwyddiannus.

Dechreuodd Miller Research Ltd trwy ymweld â safle'r Hen Ysgol i gael gwell dealltwriaeth o'i faint, ei gynllun a'i gyflwr i'w atgyweirio i'w helpu i ddeall pa ddefnyddiau newydd y gallai'r adeilad fod yn addas ar eu cyfer. Yna aeth Miller Research Ltd ymlaen i ymgynghori â 12 rhanddeiliad lleol gan gynnwys Ysgol Henry Richard, Canolfan Deulu Tregaron, Cylch Caron ac eraill.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cymunedol ehangach hwn trwy holiadur, a'r consensws ysgubol oedd y byddai adeilad yr Hen Ysgol yn lleoliad da ar gyfer gofal plant. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r adborth hwn, cyhoeddodd Miller Research Ltd holiadur pellach a oedd â'r nod o gasglu gwybodaeth am y math o ofal plant yr oedd ei angen ar bobl leol.

O'r ymchwil a gynhaliwyd a chyfweliadau â rhanddeiliaid lleol, crëwyd adroddiad drafft a oedd yn nodi posibiliadau. Yn dilyn trafodaethau hir mewn cyfarfod cyhoeddus ym mis Mehefin 2017 lle cyflwynwyd yr adroddiad interim, roedd y rhai a oedd yn bresennol yn teimlo mai'r opsiwn gorau ar gyfer y safle oedd iddo gael ei werthu a bod elw'r gwerthiant yn cael ei ddefnyddio gan y gymuned ar gyfer menter a oedd yn cyd-fynd â'r amcanion ymddiriedolaethau. Y consensws ysgubol oedd y dylid defnyddio'r arian i adeiladu cyfleuster Meithrin pwrpasol ar safle'r Ysgol Uwchradd.

Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus lluniodd Miller Research Ltd adroddiad dwyieithog terfynol yn manylu ar eu holl ganfyddiadau a chanlyniad y cyfarfod cyhoeddus. Gellir gweld yr adroddiad terfynol trwy clicio yma.