Skip to the content

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno manylion y cynigion yw 12yp ddydd Mawrth 1 Mehefin 2021. Yn dilyn y dyddiad cau, bydd y rhain yn cael eu hadolygu gyda nifer fach yn mynd rhagddynt yn llwyddiannus fel rhan o becyn gweithgaredd.

Byddem yn annog trafodaethau cychwynnol ynghylch cymhwysedd i ddigwydd gyda Thîm Cynnal y Cardi. I drafod eich cynnig ac i gael gwybodaeth am gymhwysedd cefnogaeth, e-bostiwch dîm Cynnal y Cardi ar cynnalycardi@ceredigion.gov.uk. Mae croeso i bob cyflwyniad yn Gymraeg neu Saesneg.

 

Meini Prawf / Cymhwyster:

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd wrthi'n caffael cyfleuster / adeilad cymunedol ar gyfer perchnogaeth gymunedol ond sydd angen cefnogaeth i gwmpasu beth yw'r posibiliadau.

Efallai eich bod chi'n meddwl am sicrhau adeilad i ddatblygu eich gweithgareddau cymunedol, gwasanaethau neu fusnes cymunedol. Neu efallai fod adeilad lleol dan fygythiad o gau, ac fel grŵp o drigolion rydych chi am ei achub.

Mae perchnogaeth gymunedol yn galluogi pobl leol i reoli'r lleoedd a'r adeiladau pwysig sydd o bwys iddynt yn lleol, i fodloni blaenoriaethau ac anghenion yr ardal leol.

Amserlen galwadau agored: 19 Ebrill 21 – 12yp 1 Mehefin 2021.

Cysylltwch â cynnalycardi@ceredigion.gov.uk i drafod eich syniad gydag aelod o dîm Cynnal y Cardi.

 

Diffiniad:

Mae cyfleuster / adeilad cymunedol yn golygu adeilad ar gyfer gweithgareddau cymunedol, cymdeithasol, addysgol, diwylliannol a hamdden nad yw'n cael ei weithredu'n bennaf er budd ariannol er enghraifft tafarn, canolfan gymunedol sy'n eiddo i'r gymuned. Ei brif amcan yw gwella'r ardal, y gymdogaeth a / neu'r gymuned er budd ei thrigolion.

Ni fydd adeiladau sydd â ffocws masnachol yn unig yn gymwys.

Rhaid lleoli Cyfleuster / Adeilad yng Ngheredigion.

 

Ymgeisydd:

Nid oes angen sefydlu ymgeisydd fel sefydliad ‘ffurfiol’ i wneud cais. Fodd bynnag, bydd angen dangos tystiolaeth o grŵp ‘anffurfiol’ y rhagwelir y bydd yn cyflawni ar y fenter.

Rhaid i'r ymgeisydd ddangos bod

 

Perchnogaeth:

Gall y cyfleuster / adeilad fod:

 • Ym mherchnogaeth y sefydliad.
 • Yn y broses o gael ei drosglwyddo fel ased.
 • Rhaid bod tystiolaeth o drafodaethau sylweddol ar waith mewn perthynas â phrynu / trosglwyddo'r cyfleuster / adeilad.

 

Cwmpas y gweithgaredd:

 • Nodi'r sefyllfa bresennol - asedau presennol, gallu lleol ac ati.
 • Gweithgaredd rhwydweithio / ymgynghori / ymgysylltu i gefnogi tystiolaeth o angen / galw a phriodoldeb lleol. Cryfhau cefnogaeth leol.
 • Asesu opsiynau posibl ar gyfer y cynnig.
 • Asesu buddion y cynnig, yn enwedig yn y tymor hir.
 • Aseswch pa strwythurau y mae'n rhaid eu rhoi ar waith - newydd neu gryfhau strwythurau lleol presennol, rôl gwirfoddolwyr ac ati.
 • Nodwch ragamcaniad llif arian ymlaen llaw a chynllun gweithredu pum mlynedd ar gyfer y cynnig, gan ddangos sut y bydd yn cael ei weithredu a'i ariannu (Gellid ystyried amryw opsiynau gan gynnwys grantiau, benthyciadau, cyfranddaliadau ac ati).
 • Nodi cynllun busnes tair blynedd am ymlaen ar gyfer y cynnig.
 • Darparu argymhelliad clir ar hyfywedd tebygol y cynnig.

 

 • Ni fydd lluniadau arolwg / pensaernïol manwl yn gymwys.

 

Rhaid i geisiadau fod mewn cyfnod lle gellir cwrdd â'r amodau uchod. Ni fydd syniadau nad ydyn nhw'n ddigon datblygedig yn cael eu hystyried.

 

Gofynion:

Bydd angen i'r ymgeisydd:

 • Darparu tystiolaeth o angen / galw i ddangos bod cefnogaeth leol i'r fenter arfaethedig (Gellir darparu cefnogaeth gychwynnol gan Cynnal y Cardi os oes angen).
 • Rhwydweithio, rhannu arfer gorau a dysg gydag eraill.
 • Cymryd rhan mewn monitro cynnydd a gweithredu ymgysylltu o ddydd i ddydd, ymgynghoriadau ag ymgynghorydd llwyddiannus.
 • Cofnodi data monitro a chymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd gwerthuso.
 • Cymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd a allai fod yn ofynnol.
 • Bod yn rhan o astudiaeth achos.

 

Proses:

Galwad agored ar agor

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau (Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn).

19 Ebrill – 12yp 1 Mehefin 2021

Cynnal y Cardi LAG i adolygu a sgorio ceisiadau. Bydd hyd at uchafswm o 4 cais yn mynd yn ei flaen.

Canol Mehefin 2021

CyC i dendro i ymgynghorwyr weithio gyda sefydliadau a darparu astudiaethau dichonoldeb.

Mehefin /Gorffennaf 2021

Cynigydd llwyddiannus i weithio gydag ymgeiswyr llwyddiannus.

Gorffennaf – Rhagfyr 2021

Cefnogaeth arall:

Canolfan Cydweithredol Cymru Home | Wales Co-operative Centre (cymru.coop)

Busnes Cymdeithasol Cymru https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/cy

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) https://www.cavo.org.uk/cy/

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) https://wcva.cymru/cy/hafan/

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru  https://dtawales.org.uk/cy/

Plunkett Foundation https://plunkett.co.uk/

Pub is the Hub https://www.pubisthehub.org.uk/community-ownership/

Llywodraeth Cymru, canllawiau Trosglwyddo Asedau Cymunedol https://llyw.cymru/trosglwyddo-asedau-cymunedol-canllawiau-i-ymgeiswyr

Am yr awdur

Cynnal Y Cardi