Skip to the content

HEN EGLWYS SILIAN

Cam 1

Roedd cam 1 o prosiect Hen Eglwys Silian yn astudiaeth ddichonoldeb a edrychodd ar opsiynau ar gyfer troi hen eglwys bentref yn fusnes hyfyw ynghyd â bod yn ganolbwynt cymunedol ac arbed adeilad hanesyddol hardd.

 

Mae'r eglwys segur wedi'i lleoli mewn man dyrchafedig ym mhentref Silian gyda thua 200 o drigolion. Nid oes gan y pentref amwynder cyhoeddus na man cyfarfod arall. Mae llawer o bobl wedi ‘symud i mewn’ dros y blynyddoedd a heb unrhyw fan cyfarfod canolog, nid yw llawer yn adnabod y rhai sy’n byw yn y stryd nesaf. Nod y prosiect yw helpu i frwydro yn erbyn arwahanrwydd a difaterwch a cheisio hyrwyddo ymdeimlad o les ac ysbryd cymunedol.

 

Dangosodd ymgynghoriad rhagarweiniol â'r gymuned awydd i gymryd rhan weithredol yn y gwaith o redeg adeilad cymunedol yn y tymor hir. Mae'r canlyniadau'n dangos bod pobl eisiau gofod aml-ymarferol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer llawer o wahanol swyddogaethau.

 

Yn dilyn cam cyntaf y prosiect, gan weithio ac ymgynghori â chymuned Silian, trefnodd Menter Silian ymweliadau ag ystod o adeiladau a phrosiectau i weld beth allai weithio orau i'w hadeilad eu hunain, roedd yr ymweliadau hyn yn cynnwys Libanus 1877 yn Borth, a The Iron Ystafell yn Eglwys Fach. Dysgodd Menter Silian o hyn ei bod yn hanfodol sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng anghenion y gymuned a'r angen i gynhyrchu incwm i redeg yr adeilad.

 

Elfen bwysig i Fenter Silian yw cadw cymeriad unigryw'r adeilad wrth wella'r ardal. Nid yn unig y bydd yn denu ymwelwyr ac yn helpu i gynhyrchu incwm, ond bydd hefyd yn rhoi adeilad hyfryd i'r gymuned a lle deniadol i fyw ynddo - rhywbeth y mae'r ymgynghoriad cymunedol wedi nodi sydd ar goll ers blynyddoedd.

 

Mae ychydig o syniadau yn cael eu hystyried gan Fenter Silian ar gyfer yr Hen Eglwys Silian. Mae'r rhain yn cynnwys cynnal gweithgareddau fel gwneud jam, dosbarthiadau coginio, neu gaffi, a chynnig llety i ymwelwyr ddenu twristiaid i'r ardal. Gellir darllen yr adroddiad llawn o'r astudiaeth ddichonoldeb trwy glicio yma.

 

Cam 2

 

Mae cefnogaeth i ail rhan prosiect Hen Eglwys Silian yn cynnwys arfarniad o'r farchnad a datblygu cynllun ar gyfer cynhyrchu incwm; arfarniad ariannol ymlaen o 5 mlynedd i sicrhau cynaliadwyedd tymor hir wrth symud y prosiect yn ei flaen; strategaeth fonitro a gwerthuso i ddangos sut y bydd adeilad yr eglwys fel canolbwynt cymunedol yn effeithio ar ein sefydliad yn y dyfodol; strategaeth cynhyrchu incwm a chodi arian er mwyn sicrhau bod popeth yn ei le i roi'r cyfle gorau i'n prosiect lwyddo; datblygu, ysgrifennu a gweithredu strategaeth ymgysylltu â'r gymuned briodol, gan gynnwys cynllunio / cyflwyno digwyddiadau ymgynghori cymunedol sy'n cynnwys buddiolwyr, defnyddwyr terfynol a rhanddeiliaid prosiect allweddol.

 

Bydd y wybodaeth a gynhyrchir yn cael ei chasglu ar ffurf cynllun busnes 5 mlynedd cynhwysfawr.