Skip to the content

DYMA NI - RAY CEREDIGION

Dros gyfnod o 3 blynedd crëwyd corff o dystiolaeth yn seiliedig ar gyfweliadau, cyfarfodydd, grwpiau ffocws a dulliau eraill o ymgynghori â gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc ag anableddau, ynghyd â rhieni a gofalwyr. Datgelodd hyn angen ysgubol am weithgareddau i bobl ifanc o 17 oed i fyny, yn enwedig ar ôl iddynt gwblhau eu hawl i addysg amser llawn, p'un ai yn yr ysgol, coleg neu leoliad preswyl. Cadarnhawyd y corff lleol hwn o dystiolaeth ymhellach gan ymchwil a gynhaliwyd yn genedlaethol, gan gynnwys adroddiadau'r llywodraeth a'r trydydd sector.

 

Oherwydd y swm llethol o dystiolaeth mae RAY Ceredigion a Green Rocket Futures wedi dod ynghyd trwy fudd i'r ddwy ochr mewn creu lefel fwy cyfartal o gyfle i bobl ifanc ag anableddau, i dreialu gwella canlyniadau i bobl ifanc anabl sydd wedi cwblhau addysg amser llawn, neu yn agosáu at ddiwedd addysg amser llawn.

 

Mae'r prosiect yn rhedeg am 2 ddiwrnod yr wythnos, ac mae'n ymgysylltu â 12 o bobl ifanc anabl rhwng 17 a 30 oed, un diwrnod yn RAY Ceredigion ac un diwrnod yn GRF. Yn RAY Ceredigion bydd y 12 cyfranogwr yn cymryd rhan mewn cynllunio a choginio prydau bwyd, celf a chrefft, gwaith coed a TG. Tra yn Green Rocket Futures byddant yn tyfu bwyd, yn dysgu am hwsmonaeth anifeiliaid bach, garddio ar gyfer newid yn yr hinsawdd, ffotograffiaeth a'r cyfryngau cymdeithasol.

 

Bydd pob lleoliad yn cynnig gweithgareddau blasu ym mhob un o'r meysydd a restrir uchod am gyfnod o 10 wythnos, ac ar yr adeg honno cynhelir diwrnod gwerthuso grŵp, a bydd cynllun 6 mis sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob person ifanc gydag amserlen sy'n caniatáu iddynt i ennill profiad yn eu meysydd diddordeb penodol. Ar ddiwedd y cyfnod hwn o 6 mis, cynhelir gwerthusiad pellach, gan ystyried cofnodion a gedwir gan staff y prosiect, barn y person ifanc, ac os yw'n briodol barn rhieni, gofalwyr ac asiantaethau cymorth proffesiynol. Nod yr adolygiad hwn fydd datblygu ffyrdd y gall sgiliau a diddordebau pob person ifanc eu helpu i ymgysylltu'n llawnach â'r gymuned ehangach.

 

Treulir 2.5 mis olaf y prosiect yn datblygu cynlluniau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a yr ffordd orau i gynorthwyo'r unigolion i ddefnyddio eu sgiliau a'u diddordebau i integreiddio i'r gymuned ehangach, mewn ffordd sy'n briodol iddyn nhw.

 

Am fwy o wybodaeth am ein prosiectau, i drafod eich syniadau neu am wybodaeth am gymhwyster cymorth ffoniwch dîm Cynnal y Cardi ar 01545 572063; e-bostiwch cynnalycardi@ceredigion.gov.uk; neu ewch i www.cynnalycardi.org.uk.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.