Skip to the content

DYMA NI - RAY CEREDIGION

Dechreuodd Dyma Ni fel prosiect cydweithredol rhwng RAY Ceredigion a Green Rocket Futures (GRF) i ddarparu cymorth i bobl anabl 17-30 oed.

 

Deilliodd prosiect Dyma Ni allan o fwlch canfyddedig yn y gefnogaeth i bobl ifanc ag anableddau yng Ngheredigion. Ar hyn o bryd, wrth i bobl ifanc ag anableddau gyrraedd 18 oed, mae gostyngiad yn y cymorth sydd ar gael sy'n hwyluso integreiddio cymdeithasol.

 

Dechreuodd y prosiect gyda 10 wythnos o sesiynau blasu, wedi’u cynllunio i archwilio sgiliau a diddordebau’r cyfranogwyr, ac yn cwmpasu meysydd a nodwyd yn y cais gan gynnwys garddio, gweithgareddau amgylcheddol awyr agored, coginio, gwaith coed, gwaith helyg, celf a chrefft. Yn RAY Ceredigion cymerodd y cyfranogwyr ran mewn cynllunio a choginio prydau, celf a chrefft, gwaith coed a TG. Tra yn Green Rocket Futures fe wnaethon nhw dyfu eu bwyd eu hunain, dysgu am hwsmonaeth anifeiliaid bach, garddio ar gyfer newid hinsawdd, ffotograffiaeth a chyfryngau cymdeithasol.

 

Er i GRF dynnu’n ôl o’r prosiect ar ddiwedd 2019, roedd RAY Ceredigion yn hyderus y gallai canlyniadau’r prosiect gael eu gwireddu gan ddefnyddio safle RAY, ac y gellid manteisio ar elfennau o arddio yn y Gwanwyn gan ddefnyddio’r gofod awyr agored yn RAY.

 

Datblygwyd cynllun 6 mis yn canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pob person ifanc gydag amserlen a oedd yn caniatáu iddynt ennill profiad yn eu meysydd diddordeb penodol. Ar ddiwedd y cyfnod hwn o 6 mis cynhaliwyd gwerthusiad pellach, gan gymryd i ystyriaeth y cofnodion a gadwyd gan staff y prosiect, barn y person ifanc, ac os oedd yn briodol safbwyntiau rhieni, gofalwyr ac asiantaethau cymorth proffesiynol. Nod yr adolygiad oedd datblygu ffyrdd y gall sgiliau a diddordebau pob person ifanc eu helpu i ymgysylltu’n llawnach â’r gymuned ehangach.

 

Oherwydd y cyfyngiadau symud cenedlaethol Covid-19, bu'n rhaid i weithgareddau'r prosiect addasu. Cadwodd staff y prosiect mewn cysylltiad â chyfranogwyr trwy ffôn symudol pwrpasol y prosiect gyda galwadau ffôn lles wythnosol. Wrth i gyfyngiadau leddfu, dechreuwyd cynnal sesiynau ‘Cerdded a Siarad’ un-i-un gydag aelod o staff yn cyfarfod â’r person ifanc yn Aberaeron, y tu allan, a threulio dwy awr o bellter cymdeithasol yn cerdded a siarad. Roedd yr adborth a gafwyd o hyn yn dweud ei fod wedi lleddfu llawer o straen.

 

O ganlyniad i’r arbenigedd hwn a’r llety ar gyfer anghenion y cyfranogwyr, mae llawer wedi datblygu ystod o sgiliau newydd ac wedi cael cyflawniadau cadarnhaol. Yn ogystal, mae cyfranogwyr wedi'u nodi i ddangos twf mewn hyder ac annibyniaeth o ganlyniad i Dyma Ni.

 

Wrth drafod llwyddiant y cynlluniau person-ganolog, nododd un aelod o staff, ‘Mantais y dull hwn yw ei fod yn wirioneddol ymatebol i’w anghenion a’i ddiddordebau unigol. Mae hyn yn dangos yn y grŵp. Mae'n gyfforddus iawn. Mae pob person ifanc yn hyderus yn y grŵp. Maent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n fawr. Mae hynny o ganlyniad i’r dull hwn.’

 

O ganlyniad i’r prosiect peilot hwn, mae cyllid pellach wedi’i sicrhau i ddatblygu syniadau a all ddod yn weithgareddau cynhyrchu incwm mentrau cymdeithasol ar raddfa fach. I weld yr adroddiad llawn ar lwyddiant y prosiect hwn a'i fanteision cliciwch yma.

 

I weld astudiaethau achos Dyma Ni cliciwch yma.