Skip to the content

DATBLYGU GWERTH CYMUNEDOL AC ARLOESEDD TRWY GYFRWNG BWYD DROS BEN - ABER FOOD SURPLUS

Nod y prosiect ‘Datblygu Gwerth Cymunedol ac Arloesedd Trwy Gyfrwng Bwyd Dros Ben’ yw codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n ymwneud â gwastraff bwyd a’r modd o fynd i’r afael â nhw. Bydd y prosiect hefyd yn caniatáu i Fwyd Dros Ben Aber adeiladu perthnasoedd â chymunedau llai yn ardal Aberystwyth er mwyn darparu trafodaethau cysylltiedig â bwyd, a llwyfan ar gyfer gweithredu wrth weithio tuag at wytnwch y system fwyd.

 

Mae’r prosiect yn anelu at ddatblygu perthnasoedd cryfach gyda'r elusennau, grwpiau cymunedol ac aelodau eraill o'r gymuned i fwydo i ddatblygiad, cyfeiriad ac effaith Fwyd Dros Ben Aber, h.y. cynnal cyfarfod grŵp llywio misol yn agored i bawb.

 

Mae'r prosiect yn cynnwys cydlynu sawl thema gan gynnwys arloesi rheoli gwastraff, allgymorth cymunedol a rhaglenni addysgol, pob un yn galluogi dulliau cydweithredol i archwilio ffyrdd o atal faint o fwyd sy'n cael ei wastraffu mewn cartrefi, busnesau a gwasanaethau ledled yr ardal. Mae Bwyd Dros Ben Aber yn credu y gellir lleihau effaith gwastraff bwyd ar yr amgylchedd, fel cymuned, gan ddarparu cyfleoedd arloesol a grymusol ar gyfer datblygu cymunedol ar hyd y ffordd.

 

Mae'r prosiect wedi'i rannu'n dair thema.

 1. Cydlynu Ailddosbarthu Bwyd Gwarged

Bydd y thema hon yn cynnwys:

 • Trefnu gwirfoddolwyr i gasglu, didoli ac ailddosbarthu bwyd dros ben yn ddyddiol (ar hyn o bryd mae bwyd yn cael ei gasglu gan bum manwerthwr a'i ailddosbarthu i elusennau lleol a grwpiau cymunedol).
 • Cyflwyno mwy o wirfoddolwyr a gweld ymgysylltiad, casgliadau ac ailddosbarthiadau pellach gyda busnesau bwyd, grwpiau cymunedol ac elusennau, gan alluogi a gwella cyflenwad, ansawdd ac amrywiaeth bwyd dros ben.

 

 1. Arloesi Rheoli Gwastraff

Bydd y thema hon yn cynnwys:

 • Datblygu cynllun compostio cymunedol ymhellach
 • Archwilio llwybrau arloesi eraill, e.e. cysyniad yr Oergell Gymunedol, gan ymgysylltu â ffermydd lleol ynghylch compostio, porthiant anifeiliaid neu dreuliad anaerobig ar raddfa ficro.

 

 1. Allgymorth Cymunedol

Bydd y thema hon yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol:

 • Cydweithrediad y Brifysgol
 • Gweithdai Ysgolion
 • Ifanc, Ieuenctid a'r Henoed
 • Ymgysylltu ag Elusennau

 

Nod y dull yma yw adeiladu ar y gweithdai ymgysylltu ac addysg gymunedol sydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus a gyflwynwyd, ac ehangu i rannau eraill o'r gymuned gan gynnwys recriwtio ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr. Bydd y gwaith addysgol yn canolbwyntio ar addysg fwyd sy'n archwilio agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ar fwyd sy'n ymgorffori gwastraff bwyd, cadwyni cyflenwi lleol, cysylltiad â thyfwyr / ffermwyr, sofraniaeth bwyd, tlodi a chyfiawnder, yn ogystal â gwastraff bwyd cartref. Yn ogystal, roedd ymgorffori prosiect Straeon Bwyd gyda'r ifanc a'r henoed yn canolbwyntio ar rannu a dysgu rhwng cenedlaethau dros fwyd dros ben ac archwilio agweddau fel diwylliant bwyd ac agweddau ac ymddygiadau cenhedlaeth ynghylch bwyd a gwastraff bwyd.

 

Am fwy o wybodaeth am ein prosiectau, i drafod eich syniadau neu am wybodaeth am gymhwyster cymorth ffoniwch dîm Cynnal y Cardi ar 01545 572063; e-bostiwch cynnalycardi@ceredigion.gov.uk; neu ewch i www.cynnalycardi.org.uk.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.