Skip to the content

DATBLYGU ASEDAU CYMUNEDOL GWLEDIG - BENEFICE LLANFIHANGEL YSTRAD, CILCENNIN GYDA TREFILAN A NANTCWNLLE

Mae'r Benefice, sy'n cynrychioli eglwysi cyfun Llanfihangel Ystrad a Cilcennin gyda Trefilan a Nantcwnlle, yn datblygu cynllun cynhwysfawr o fuddsoddi yn ei adeiladau dros y 3-5 mlynedd nesaf.

 

Mae'r Benefice wedi sefydlu gweithgor cyllido gweithredol i yrru'r cynlluniau buddsoddi yn eu blaenau. Mae'r grŵp yn awyddus i archwilio sut y gellir defnyddio'r rhaglen fuddsoddi a gynlluniwyd i ddarparu cyfleusterau sy'n mynd i'r afael ag anghenion cymunedau Cilcennin, Talsarn, Bwlchllan, Ystrad / Felinfach a Chribyn.

 

Nod y prosiect hwn yw llywio'r cynllun buddsoddi ar gyfer y Budd trwy:

  • Darparu dadansoddiad o anghenion a'r ddarpariaeth gyfredol o fewn yr ardal benodol a gwmpesir gan y pedair eglwys (poblogaeth 2,200)
  • Nodi defnyddiau amgen posibl ar gyfer cyfleusterau eglwysig i gefnogi cynigion a cheisiadau buddsoddi pellach.
  • Ymgynghorwch yn eang â'r boblogaeth yn y Benefice i gefnogi'r cynllun buddsoddi a fydd yn cael ei ddatblygu ymhellach.

Amcanion y prosiect hwn yw:

  • Cynnal asesiad eang o'r ddarpariaeth gymunedol / gymdeithasol gyfredol yn yr ardal.
  • Cynnal asesiad o anghenion yn seiliedig ar ymchwil ddesg o ofynion gwasanaeth sy'n gysylltiedig â demograffig yr ardal.
  • Cynnal asesiad o'r cyfleusterau sy'n eiddo i'r eglwysi yn y Benefice a datblygu cynllun datblygiad corfforol eang i alluogi defnydd arall ar gyfer y cyfleusterau.
  • Ymgynghori â'r holl randdeiliaid perthnasol ynghylch y cynllun datblygu arfaethedig ar gyfer y pedair eglwys, fel rhan o ddatblygiad y cynllun.