Skip to the content

COFIWCH Y BLWCH - ARTS4WELLBEING

Mae Mind the Gap/Cofiwch y Blwch yn brosiect gan Arts4Wellbeing sy'n ceisio adeiladu cysylltiadau rhwng pobl hŷn sydd naill ai'n byw mewn cartrefi gofal, cyfleusterau gofal ychwanegol neu sy'n byw ar ben eu hunain, gyda phobl iau, naill ai trwy gysylltu ag ysgolion neu grwpiau gweithgaredd fel sgowtiaid, ffermwyr ifanc neu grwpiau ieuenctid eraill.

 

Bydd y prosiect hwn o fudd i'r gymuned gyfan mewn sawl ffordd gan gynnwys pobl hŷn sy'n teimlo'n unig ac wedi colli eu synnwyr o bwrpas yn dod yn fwy egnïol ac yn gysylltiedig â'r gymuned, bydd eu gwybodaeth a'u profiad byw yn cael eu rhannu a'u trosglwyddo i genhedlaeth iau, a bydd pobl iau yn cael cyfle i ddysgu'n anffurfiol ac mewn ffordd ddiddorol gan bobl sydd â phrofiad go iawn.

 

Mae Cofiwch y Blwch hefyd yn rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth am unrhyw bryder a ddaw o ryngweithio gyda'i gilydd ar draws gwahanol genedlaethau, yna gellir lleihau'r pryder hwn, a fydd wedyn yn gweld cenedlaethau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn annog cymunedau i ddod yn fwy cysylltiedig â hydwyth. Bydd pobl nid yn unig yn cael cyfle i ymgysylltu â phobl newydd ond hefyd i ailgysylltu â phobl y maent wedi colli cysylltiad gyda.

 

Cam cyntaf Cofiwch y Bwlch fydd ymarferion cwmpasu ac adborth sy'n gwahodd dinasyddion o bob oed, o dair ardal ddaearyddol (Llambed, Tregaron, Aberystwyth) i ddigwyddiad yng nghanol pob cymuned. Gan weithio mewn partneriaeth â CAVO i gysylltu ag unigolion, bydd hwyluswyr wedyn yn ymweld ag ysgolion uwchradd ym mhob un o'r ardaloedd i ymgysylltu'n greadigol â'r plant er mwyn iddynt gyd-greu a datblygu'r digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned.

 

Ar ôl cwblhau'r sesiynau, cynhaliwch sesiynau ymchwil dilynol yn y cymunedau mewn lleoliad a fydd yn gyfarwydd ac yn gyffyrddus i bobl ddatblygu straeon a gofyn cwestiynau mwy manwl gan ddefnyddio sgiliau fel 'Newid Mwyaf Sylweddol' ac 'Eiliadau Arbennig' yn cael ei gynnal i ddal llais y gymuned. Yna bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i lunio set o gamau gweithredu / syniadau prosiect y gellid eu gweithredu yng ngham 2 Cofiwch y Blwch.

 

Bydd y prosiect yn gorffen gydag adroddiad terfynol yn cael ei greu sy'n cynnwys nifer o astudiaethau achos ynghyd â set o gamau y gellir eu gweithredu mewn prosiect (au) yn y dyfodol.

 

Am fwy o wybodaeth am ein prosiectau, i drafod eich syniadau neu am wybodaeth am gymhwyster cymorth ffoniwch dîm Cynnal y Cardi ar 01545 572063; e-bostiwch cynnalycardi@ceredigion.gov.uk; neu ewch i www.cynnalycardi.org.uk.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.