Skip to the content

AMETHYST - THEATR BYD BYCHAN

Mae prosiect Amethyst yn brosiect peilot newydd gan Theatr Byd Bychan. Maent yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n profi problemau i ymwneud â phryder, iselder ysbryd, hwyliau isel, hunan-niweidio, syniadaeth hunanladdol, hyder isel a hunan-barch isel trwy dreialu gweithgareddau sy'n gwella llesiant unigolion a chymunedau.

 

Rhaglen ddwy flynedd yw hon a fydd yn datblygu gwahanol sesiynau ar gyfer gwahanol grwpiau oedran ledled y sir, yn ogystal â sesiynau i rieni a theuluoedd adeiladu dealltwriaeth o sut i gefnogi plant sy'n dioddef o'r materion hyn.

 

Mae Theatr Byd Bychan yn defnyddio bag offer unigryw o dechnegau i helpu cyfranogwyr i archwilio eu perthynas â nhw eu hunain ac eraill, i nodi'r rhwystrau maen nhw'n eu hwynebu yn eu bywydau a chwilio am atebion cadarnhaol. Bydd y technegau hyn yn cael eu hymarfer mewn man diogel lle gall pobl ifanc deimlo'n gartrefol ac yn gyffyrddus. Mae’r technegau’n cynnwys ‘amser cylch’ i adeiladu ymddiriedolaeth a sgiliau gwrando; ymarferion drama a gemau hwyliog i wneud cyfranogwyr yn gartrefol; edrych ar ymdopi â phryder, hwyliau isel a lles emosiynol cyffredinol a chodi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl sy'n effeithio ar bobl ifanc trwy berfformiadau dwyieithog rhyngweithiol.

 

Bydd y prosiect yn cynnwys sesiynau mewn 6 ysgol iau ledled y sir gyda blynyddoedd 5 a 6, a sesiynau tu allan i’r ysgol ar gyfer dau grŵp oedran gwahanol, blynyddoedd 7, 8 a 9 a blynyddoedd 10+.

 

Bydd y sesiynau tua 3-4 awr yn cael eu cynnal yn Aberteifi ac Aberystwyth, ac ysgolion cynradd unigol ledled y sir, felly gall y gwasanaeth fod yn hygyrch i fwy o bobl ifanc a’u teuluoedd. Bydd rhai sesiynau'n cynnwys perfformiad a thrafodaeth ar gyfer yr ysgol gyfan neu'r grŵp blwyddyn gan gynnwys rhieni a theuluoedd estynedig.

 

Mae canlyniadau cadarnhaol o Amethyst yn amlwg yn adborth cyfranogwyr ym mharod “Nid yn unig tactegau sy'n helpu gydag iselder a phryder, ond mae'n helpu gyda phethau eraill y tu allan i'r Prosiect Amethyst fel dicter a phethau ... Nid y cwnselwyr a'r gweithwyr yn unig, ond y bobl eraill sy'n dod i Amethyst sydd wedi bod yn gefnogol.”

 

Am fwy o wybodaeth am ein prosiectau, i drafod eich syniadau neu am wybodaeth am gymhwyster cymorth ffoniwch dîm Cynnal y Cardi ar 01545 572063; e-bostiwch cynnalycardi@ceredigion.gov.uk; neu ewch i www.cynnalycardi.org.uk.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.