Skip to the content

PROFIADAU CEREDIGION GO IAWN - TWRISTIAETH CANOLBARTH CYMRU

Mae ymchwilio a derbyn mentora trwy raglen Profiadau Ceredigion Go Iawn wedi ein gwneud yn fwy canolbwyntiedig wrth ddarparu cynnwys cyfryngau cymdeithasol perthnasol a phersonol. Rydym yn cynllunio mewn ffordd well ac mae hyn yn rhoi mwy o hygrededd i'n cynulleidfaoedd targed” Holly Owen, Amgueddfa Ceredigion, Busnes Peilot,

 

Diben astudiaeth beilot Profiadau Ceredigion Go Iawn gan Dwristiaeth Canolbarth Cymru oedd gweithio gyda grŵp o sefydliadau peilot i wneud ymchwil, gweithdai a datblygu rhwydwaith i ymchwilio i fanteision busnes y gellir eu cyflawni trwy fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio a gwerthu ar-lein, a rhannu'r wybodaeth gyda'r gymuned dwristiaeth ehangach yng Ngheredigion a thu hwnt.

 

Prif nod y prosiect oedd i ymwelwyr dichonol allu prynu ar-lein 24/7, gan ddarparu'r opsiwn i'w prynu cyn ymweld, a helpu i dyfu marchnadoedd ymwelwyr newydd.

 

Mae’r prosiect wedi:

 • Cyflawni cyfres o weithdai i alluogi cyfranogwyr i ddefnyddio cynnwys fideo, gwerthu ar gyfryngau cymdeithasol, rheoli sianel a llyfr ar unwaith er mwyn tyfu'r sefydliad a denu darpar ymwelwyr.
 • Cynhyrchu “Canllawiau i Ddechreuwyr ar Wella Gwerthiant Digidol” gan ddarparu man cychwyn defnyddiol i bob math o fusnesau twristiaeth a sefydliadau ledled y rhanbarth.
 • Sicrhau bod busnesau/sefydliadau sy'n cymryd rhan yn dangos eu sgiliau newydd o fewn eu gweithgareddau eu hunain, yn rhannu eu gwybodaeth ag eraill ac yn datblygu opsiynau traws-werthu gyda sefydliadau a sianelau lleol eraill.

 

Roedd gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

 • Ymgymryd ag ymchwil desg i nodi nodweddion a phroffil cynulleidfa darged allweddol, gofynion technoleg, defnydd fideo/manyleb, opsiynau sianel a phecynnu.
 • Ymgyrch recriwtio a gynhaliwyd i ymgysylltu ag atyniadau ymwelwyr/darparwyr gweithgareddau (busnesau peilot) i ymchwilio a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn batrymau enghreifftiol mewn gwerthu digidol.
 • Arolwg i asesu gweithgaredd marchnata digidol/presenoldeb ar-lein cyfredol busnesau peilot.
 • Datblygwyd a chyflwynwyd cyfres o weithdai undydd mewn nifer o leoliadau yng Ngheredigion i adlewyrchu blaenoriaethau ac anghenion y busnesau peilot o ran prosiectau.
 • Cymerodd 8 o fusnesau peilot ran mewn tri gweithdy a gyflwynwyd mewn nifer o leoliadau yng Ngheredigion.
 • Datblygwyd cynlluniau gweithredu unigol yn nodi defnydd busnes o gynnwys fideo, gwerthu ar gyfryngau cymdeithasol, presenoldeb gwefannau, rheoli sianel a llyfr ar unwaith fel mecanweithiau i dyfu presenoldeb ar-lein a denu ymwelwyr dichonol yn y cam ‘cynllunio eu hymweliad neu ddiwrnod allan’.
 • Peilot busnesau sy'n gweithio gydag arbenigwyr creadigol i ddatblygu cynnwys fideo i gefnogi gwerthu digidol/marchnata ar-lein a hyrwyddo.
 • Cymorth ymgynghori digidol ar gyfer pob busnes peilot i gynorthwyo gyda chynlluniau gweithredu i ddefnyddio technegau marchnata digidol newydd i wella eu presenoldeb ar-lein a chynyddu gwerthiant, ac archwilio opsiynau ar gyfer traws-werthu a dewisiadau hyrwyddo nifer o sianeli.
 • Roedd busnesau peilot yn cyfrannu at ddatblygiad “Canllawiau i Ddechreuwyr ar Wella Gwerthiant Digidol' dwyieithog yn cynnwys astudiaethau achos enghreifftiol a gynhyrchwyd mewn fersiynau print ac ar-lein i ddangos eu sgiliau newydd, gan gynnwys technegau digidol a llyfr sydyn, a rhannu profiad gyda busnesau a grwpiau lleol eraill.

 

Mae teithio i gyd i ymwneud â'r profiad o wneud pethau anhygoel a bod yn lle arbennig. Mae gan Geredigion gymaint i'w gynnig i ymwelwyr ond mae tueddiadau digidol yn newid yn gyflym. Mae busnesau bach atyniadau a busnesau gweithgareddau yn methu â manteisio'n llawn ar dechnolegau newydd a chyfleoedd cost-effeithiol i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

 

O ganlyniad i'r prosiect, llwyddodd 8 atyniad ymwelwyr/darparwyr gweithgareddau o ardaloedd ar draws Ceredigion i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio a gwerthu ar-lein. Gwnaeth un o'r darparwyr gweithgareddau a oedd yn rhan o'r prosiect - Rhydian Evans o Antur Tu Hwnt - wedi'i nodi ar ôl cwblhau'r prosiect;

 

“Yn ystod ein cyfranogiad yn rhaglen ymchwil Profiadau Ceredigion Go Iawn, fe wnaethom ddatblygu amrywiaeth o ymatebion ar gyfer adolygiadau TripAdvisor a sylwadau cyfryngau cymdeithasol, felly mae gennym gynnwys wrth law. Mae ein fideo nawr yn cynnwys mwy o chwerthin a hapusrwydd fel bod profiad y cwsmer yn cael ei arddangos yn well. Mae mor ddefnyddiol siarad â busnesau lleol eraill er mwyn dysgu oddi wrthynt. Rydym yn teilwra ein platfform gwerthu digidol i fod yn fwy addas i'n busnes ac i alluogi gwell profiad cwsmer - a haws. "

 

Mae'r hyfforddiant a ddarperir ar gyfer y cwmnïau peilot wedi helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen mewn gwerthu digidol (cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, tocynnau ar y cyd a phecynnu a/neu sianelau gwerthu ar-lein) ac archwilio cyfleoedd i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach yn y DU ac yn Rhyngwladol.

 

Cafwyd adborth cadarnhaol gan y sefydliadau a gymerodd ran yn y gweithdai. Roedd pob un wedi elwa mewn ffordd wahanol, roedd disgwyliadau pawb yn wahanol a chyfrannodd y cwrs at gynnydd yn eu hyder wrth ddefnyddio marchnata digidol.

 

“Rydym yn uwchraddio ein gwefan i gynnwys mwy o fideos a lluniau gwell yn ogystal â chanolbwyntio ar optimeiddio peiriannau chwilio. Rydym yn ymateb i sylwadau TripAdvisor a chyfryngau cymdeithasol mewn ffordd fwy trefnus. Mae gennym gynnyrch gwych ond ni chafodd ei adlewyrchu yn ein marchnata. Rydym yn gweithio i sicrhau ei fod nawr. ”Dafydd Rees-Evans, Parc Penrhos.

 

Yn amlwg, o natur y cwrs, gwelir canlyniadau ei ganlyniadau yn y blynyddoedd i ddod gan nid yn unig yr 8 atyniad ymwelwyr/darparwyr gweithgareddau, ond y “Canllawiau i Ddechreuwyr ar Wella Gwerthiant Digidol' a gynhyrchwyd yn dilyn y prosiect wedi darparu man cychwyn defnyddiol ar gyfer pob math o fusnesau twristiaeth a sefydliadau ledled y rhanbarth.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.