Skip to the content

CYMRAEG YN Y GWEITHLE -CERED: MENTER IAITH CEREDIGION

Pwrpas astudiaeth beilot dwy flynedd Cymraeg yn y Gweithle a gynhaliwyd gan Cered, Menter Iaith Ceredigion mewn partneriaeth â Choleg Ceredigion oedd ymgysylltu â chyflogwyr a sefydliadau gwledig a gweithio gyda nhw i gefnogi, hwyluso a chynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg mewn cyflogaeth. Anogodd y prosiect gwmnïau a sefydliadau i ddefnyddio’r Gymraeg fel offeryn i hyrwyddo gweithgareddau a datblygiad economaidd yn yr ardal, ynghyd â gweithio gyda phobl ifanc yn y sir i hyrwyddo menter i’w helpu i gydnabod gwerth economaidd ac ieithyddol cychwyn busnes yn lleol.

 

Un o brif nodau Cymraeg yn y Gweithle oedd cwmpasu a nodi cyfleoedd i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg mewn busnes a datblygu rhaglen hyfforddi i ddiwallu anghenion a galw am ddwyieithrwydd mewn busnes. Yn dilyn Deddf yr iaith Gymraeg, roedd cyflogwyr a gweithwyr yn cydnabod y buddion economaidd a'r ymdeimlad busnes da y mae dwyieithrwydd yn dod â'u busnes iddynt.

 

Mae’r prosiect wedi cefnogi 85 o fusnesau unigol i gynyddu'r Gymraeg yn y gweithle, datblygu a hyrwyddo canllawiau ac arfer da ar ddefnyddio'r Gymraeg, ac annog busnesau sydd â'r un meddylfryd i weithio gyda'i gilydd, gan ddefnyddio iaith a diwylliant Cymru fel offeryn marchnata i ddenu cwsmeriaid newydd a datblygu cysylltiadau a rhwydweithiau busnes strategol yn y sir (gan weithio gyda chydweithrediad agos rhwng Busnes Cymru, CAVO, Comisiynydd yr Iaith Cymraeg, Antur Teifi, Cyngor Sir Ceredigion, Cered a Choleg Ceredigion ac ati i ddatblygu rhwydweithiau).

 

Roedd gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

  • Ymchwil i fewn i anghenion cymorth busnesau Ceredigion gan greu a dosbarthu holiadur i fusnesau. Yn dilyn hyn, dadansoddwyd yr holiaduron a chrëwyd adroddiad.
  • Cefnogi busnesau, sefydliadau ac unigolion yn y gweithle
  • Cynnal 14 o ddigwyddiadau cyhoeddus neu ddigwyddiadau ar y cyd â phartneriaid, Gyrfaoedd Cymru a Choleg Ceredigion.
  • Mynychu digwyddiadau busnes gan bartneriaid fel Croeso Cymru, Antur Teifi, Mynyddoedd Cambrian, Cyngor Sir Ceredigion, Comisiynydd Iaith yr iaith Gymraeg, PCDDS
  • Cynnal sesiynau menter ar y cyd â myfyrwyr Coleg Ceredigion, sef ‘Buddion yr iaith Gymraeg i weithwyr a busnesau’, yn Aberteifi ac Aberystwyth.
  • Cynnal sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith mewn 6 ysgol uwchradd sirol mewn partneriaeth â Gyrfaoedd Cymru
  • Hyrwyddo buddion defnyddio'r Gymraeg i fusnesau, sefydliadau ac unigolion. Crëwyd llyfryn prosiect-benodol, a hyrwyddodd swyddogion y buddion wyneb yn wyneb, gan ddefnyddio'r llyfryn fel adnodd, ac ar gyfrif a gwefan Facebook Cered, yn ogystal â thrwy'r wasg leol.

 

Canlyniadau a’r Budd o’r prosiect:

Mae'r prosiect wedi bod o fudd i lawer o unigolion a busnesau trwy ddarparu mwy o wasanaethau cyfrwng Cymraeg iddynt. Mae'r unigolion hyn hefyd wedi cael eu hannog i fynychu gwersi Cymraeg. Roedd y prosiect hefyd yn hyrwyddo entrepreneuriaeth ymhlith siaradwyr Cymraeg lleol, ac yn annog pobl fusnes neu ddysgwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg i ystyried ffyrdd o gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg.

 

Gyrrwyd y prosiect i sicrhau bod busnesau bach a meicro yn cael y gefnogaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt, i werthfawrogi pwysigrwydd gwasanaeth Cymraeg i lawer o'u cwsmeriaid, ac yna i weithredu'r camau hynny sy'n addas i ateb y galw, a manteisio o'r cyfleoedd marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid y mae'r iaith yn eu cynnig.

 

Gweithiodd y prosiect hefyd i gryfhau safle'r Gymraeg yn y gymuned, i gynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, ac i gynyddu a gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion. Cofnodwyd 85 o fusnesau a elwodd o weithredu neu gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg, sy'n fwy na'r targed allbwn. Fodd bynnag, roedd swyddogion wedi cychwyn perthynas â 253 o fusnesau neu sefydliadau. Yn y tymor hir y nod yw parhau â'r berthynas â llawer o'r busnesau neu'r sefydliadau hyn.

I weld y 6 astudiaeth achos cliciwch yma.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.