Skip to the content

DYSGU I ALLUOGI CYFLAWNIAD A BODDHAD - TIR COED

Datblygodd y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol a Tir Coed bartneriaeth arloesol i gyflwyno’r rhaglen ‘Dysgu am Goed’ yng Nghymru. Nod Tir Coed yn gyntaf oedd addasu'r ddarpariaeth Saesneg i gwricwlwm Cymru a chyfieithu'r holl adnoddau addysgu.

Nod y prosiect yn bennaf oedd dysgu plant am goed, coetiroedd a choedwigaeth mewn ffordd ymarferol a hwyliog, gan roi cyfle i blant ennill gwerthfawrogiad o goetiroedd, gwerth i fywyd gwyllt, pren ac am fwynhad. Yn ogystal â hyn, nod y prosiect oedd creu dysgwyr uchelgeisiol a galluog, unigolion hyderus ac iach, cyfranwyr mentrus a chreadigol a dinasyddion moesegol a gwybodus, ac ysgogi sgiliau gwyddonol, daearyddol a hanesyddol ynghyd â hyrwyddo sgiliau creadigol ac ymwybyddiaeth gadwraeth.

Cynhaliwyd 41 sesiwn addysgol yn cynnwys 32 o ysgolion cynradd Ceredigion mewn sesiynau addysgol mewn coetiroedd lleol. Roedd y sesiynau 2 awr, ac yn llawn o weithgareddau addysgol i ennyn diddordeb y plant ac fe'u cynlluniwyd i addysgu trwy chwarae a dysgu cinesthetig. Roedd y gweithgareddau'n amrywio yn dibynnu ar y tymor ac oedran y plant roedd yn mynychu.

Roedd y prosiect yn cynnwys nifer o weithgareddau fel:

 • Adnabod rhywogaethau coed trwy eu dail, brigau a rhisgl
 • Plannu coed a deall sut y gallwn eu helpu i oroesi a thyfu'n gryf
 • Dysgu am strwythur coeden a sut mae'n ei galluogi i dyfu
 • Gweld newidiadau tymhorol yn y gwaith a darganfod sut mae coed yn gwasgaru eu hadau
 • Cyfrifo uchder ac oedran coed
 • Deall cyfraniad coedwigoedd i hanes lleol
 • Cwrdd â choedwigwyr a'u gweld yn y gwaith
 • Darganfod y gwahanol ddefnyddiau ar gyfer pren fel tanwydd
 • Chwilio am fwystfilod bach a thystiolaeth o fywyd gwyllt mwy anodd sy'n byw yn y goedwig
 • Edrych ar gynefinoedd anifeiliaid ac adeiladu eu llochesau eu hunain
 • Creu gludweithiau, cerfluniau a gwaith celf arall
 • Mwynhau gemau tîm sy'n meithrin hyder a chyfathrebu


Elwodd ystod eang o bobl o'r prosiect hwn gan gynnwys; pobl ifanc, siaradwyr Cymraeg, pob grŵp ethnig, unigolion ag anableddau a'r awyr agored / coetiroedd ei hun. Roedd y gweithgareddau'n hygyrch i gadeiriau olwyn a'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd gyda llythrennedd a chyfathrebu yn yr ystafell ddosbarth, ac yn cynorthwyo athrawon a staff cymorth i gyflwyno gwersi yn yr amgylchedd naturiol.

I weld yr astudiaeth achos cliciwch yma.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.