Skip to the content

DATBLYGU TWRISTIAETH GYNALIADWY - PENTIR PUMLUMON

O ganlyniad i'r adroddiad a luniwyd o'r astudiaeth ddichonoldeb Adfywio'r Ucheldir, cyflwynodd Pentir Pumlumon gais i LEADER ar gyfer y prosiect Datblygu Twristiaeth Gynaliadwy, er mwyn ariannu swyddog datblygu rhan amser dros 2.5 mlynedd i ddatblygu a chyflawni'r argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad.

 

Nod y prosiect yw archwilio a datblygu cynllun gweithredu ymwelwyr diwylliannol/treftadaeth, creu cynllun gweithredu ymwelwyr/gweithgareddau chwaraeon, datblygu cyfleoedd cefn gwlad/natur i ymwelwyr a ymgodymu a materion trafnidiaeth gyhoeddus i'r gymuned a thwristiaid.

 

Mae gweithgareddau'r prosiect yn cynnwys:

  • Codi ymwybyddiaeth o asedau twristiaeth yn yr Ucheldiroedd
  • Dyfeisio cynllun llysgennad
  • Cychwyn digwyddiadau a gwyliau a dathliadau
  • Manteisio ar gyfleoedd a gyflwynir gan y brand ‘Hinterland’ i ddenu ymwelwyr newydd i’r ardal
  • Adeiladu gallu i ymateb i anghenion ymwelwyr
  • Datblygu seilwaith ar gyfer mordwyaeth
  • Gwella cysylltiadau trafnidiaeth werdd
  • Adeiladu diwylliant entrepreneuriaid
  • Hwyluso Gwelliannau Seilwaith

 

Bydd ystod eang o bobl yn elwa o'r prosiect yma gan gynnwys; pobl ifanc, pobl hŷn, menywod, siaradwyr Cymraeg, pobl anabl, cartrefi ffermio, microfusnesau, busnesau bach a chymuned Ucheldir Gogledd Ceredigion i gyd.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.