Skip to the content

CYSYLLTIADAU LLEFYDD LLONYDD - DREFTADAETH LLANDRE 

Mae Llefydd Llonydd yn llwybr o 'drysorau cudd' i chi eu darganfod ar draws Gogledd Ceredigion

 

Pwrpas astudiaeth ddichonoldeb Cysylltiadau Llefydd Llonydd gan Dreftadaeth Llandre oedd asesu'r angen i Swyddog Datblygu gryfhau cysylltiadau rhwng llwybr dehongliad treftadaeth newydd o'r enw Llefydd Llonydd a busnesau llety twristiaeth leol yng Ngogledd Ceredigion.

 

Mae Llefydd Llonydd yn llwybr twristiaeth treftadaeth a lansiwyd yn 2014. Mae'r llwybr yn gasgliad o 17 o eglwysi a chapeli ar draws gogledd Ceredigion, ac y mae gan bob un ohonynt stori ei hun i'w hadrodd. Mae'r 17 lleoliad wedi'u lleoli mewn rhai o dirweddau mwyaf trawiadol Ceredigion o'r arfordir i'r ucheldiroedd, ac yn mynd ag ymwelwyr ar daith lle gallant ddarganfod bywyd gwyllt, harddwch naturiol, hanes teuluol a hyd yn oed digwyddiadau a chyflawniadau dynol. Nod y llwybr yw cynyddu hygyrchedd ac apêl ymwelwyr, gyda'r prif fwriad i wella'r economi leol, ac mae'n tynnu sylw ymwelwyr at enghreifftiau o bensaernïaeth, celf a chrefftwaith gwych.

 

Mae’r prosiect wedi:

 • Adolygu'r sefyllfa bresennol o ran sefydlu a gweithredu gweithgareddau o ddydd i ddydd Llefydd Llonydd.
 • Adolygu'r sefyllfa bresennol ac asesu anghenion y dyfodol cynrychiolwyr Llefydd Llonydd i wneud y gorau o botensial y prosiect.
 • Nodi modelau addas ar gyfer rheoli parhaus y prosiect Llefydd Llonydd er mwyn sicrhau ei gynaliadwyedd hirdymor.
 • Ystyried ymagweddau cyffredinol ar gyfer cynllunio olyniaeth a dulliau arfer gorau cyffredin a nodwyd drwy'r astudiaeth.

 

Roedd gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

 • Penodi Ymgynghoriaeth Coop fel yr ymgynghorwyr llwyddiannus i ymgymryd â'r astudiaeth ddichonoldeb.
 • Yr ymgynghorwyr yn mynychu cyfarfod y Grŵp Gweithredol Lleoedd Llewyrchus i friffio'r aelodau am yr astudiaeth ac esbonio sut y byddent yn ymgysylltu â'r aelodau i gael eu mewnbwn i'r astudiaeth.
 • Ymgynghoriad â rhanddeiliaid gan gynnwys y rhan fwyaf, os nad pob un, o geidwadau’r eglwysi sy'n ymwneud â Llefydd Llonydd, tywyswyr teithiau lleol, a arbenigwyr twristiaeth gan gynnwys y rheini sy'n arbenigo mewn twristiaeth ffydd.
 • Adroddiad terfynol gan Ymgynghoriaeth Coop gydag adolygiad a chanlyniadau o'r astudiaeth ddichonoldeb.

 

Caniataodd yr astudiaeth i'r rhai a oedd yn rhan o Llefydd Llonydd weld ddiffygion posibl a rhoddodd gyngor cadarn iddynt ar sut y gellid gwella'r llwybr i gynyddu nifer yr ymwelwyr a chynyddu cyfranogiad cymunedol. Ymgysylltodd yr ymgynghorwyr ag ystod eang iawn o randdeiliaid a death a fwy o ddyfnder i'r adroddiad terfynol, gan gynnwys cyfweld â nifer o fusnesau lleol sydd i ymwneud â thwristiaeth. Roedd yr adroddiad yn rhoi rhai enghreifftiau da o arfer da a weithredwyd ar lwybrau tebyg eraill y gallai Llefydd Lleol eu rhoi ar waith am gost gymharol fach. Mae'r adroddiad hefyd yn darparu sail gadarn ar gyfer cefnogi ceisiadau am gyllid yn y dyfodol i gefnogi gweithredu rhai o'r cynigion.

 

Dyma ymddatodiad o brif ganlyniadau'r adroddiad:

 • Torri'r 17 eglwys i lawr i lwybrau thematig - Mwyngloddio plwm, canoloesol, ucheldir, lluniau, ac ati.
 • Creu mapiau syml y gellir eu defnyddio gan deithwyr annibynnol ar droed, ar feic, neu mewn car i ddilyn y straeon hyn drwy ymweld â mannau allweddol, lle gallant ddarganfod mwy.
 • Creu profiadau byr hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan yn seiliedig ar y straeon thematig hyn, a ddylai hefyd gynnwys pwyntiau eraill o ddiddordeb ar hyd y llwybr.
 • Gweithio gyda darparwyr twristiaeth breifat leol i ddarparu teithiau tywys.
 • Gweithio gyda darparwyr llety lleol a fyddai'n gweld teithiau Llefydd Llonydd yn ychwanegiad defnyddiol at eu cynnig.
 • Gweithio gyda'r gymuned leol i ddatblygu mwy o ddefnydd o'r eglwysi at ddibenion bydol yn ogystal â chrefyddol.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.