Skip to the content

PROSIECT YMGYSYLLTU CYMUNEDOL COED Y BONT - CYMDEITHAS COEDWIG CYMUNED PONTRHYDFENDIGAID

“Mae'r llannerch newydd a grëwyd gan ein gwirfoddolwyr yn ased ardderchog i'r coetir a bydd yn darparu man chwarae gwych i blant o fewn y coetir.” – Simon Batty.

 

Pwrpas y Prosiect – Roedd prosiect Coetir Cymunedol Coed y Bont wedi'i leoli yn Heol Abbey, Pontrhydfendigaid. Un o amcanion y prosiect oedd defnyddio'r coetir o 24.2 hectar er budd y gymuned, lle gallai'r bobl leol gael barn a chymryd rhan yn y gwaith sydd ei angen i gyflawni'r hyn y cytunwyd arno. Pwrpas y prosiect hwn oedd treialu ffyrdd newydd y gallai Grŵp Coetir Cymunedol Coed y Bont ymgysylltu â'r gymuned yn uniongyrchol, yn hytrach na dibynnu ar gyfryngau cymdeithasol ac ar lafar.

 

Nod y Prosiect – O ymgysylltu â'r gymuned yn uniongyrchol, nod y prosiect oedd annog plant i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol, yn ogystal â chreu diddordeb mewn bywyd gwyllt. Er mwyn gwneud hyn, bu'r prosiect yn gweithio gyda'r ysgol gynradd leol a'r clwb ieuenctid wrth gael y plant i ymgysylltu â gwirfoddolwyr Coed y Bont. Byddai hyn yn annog y plant i ymweld â Choed y Bont gyda'u rhieni a'u teuluoedd, a chymryd rhan mewn gweithgareddau a gynhelir yno.

Yn ogystal â chreu ymgysylltiad â'r gymuned, un o nodau eraill y prosiect peilot oedd gwella sgiliau'r gwirfoddolwyr presennol drwy wahanol gyrsiau hyfforddi, a rhoi'r offer angenrheidiol iddynt gynnal gwaith cynnal / cadwraeth i'r safon a osodwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Mae'r prosiect wedi:

 • Gweithio gyda Chlwb Ieuenctid Pontrhydfendigaid dan oruchwyliaeth David Bavin o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent a Chris Harris, Ymddiriedolwr Coed y Bont i adeiladu 4 Bocs Nyth belaod sydd bellach wedi'u cuddio mewn lleoliadau cudd yn y Coetir.
 • Annog plant i dangos fwy o ddiddordeb mewn coetiroedd a bywyd gwyllt lleol
 • Dysgu plant sgiliau newydd
 • Creu set o 6 cerfiad pren ar gyfer caeadau blychau gwybodaeth. Gwnaed hyn fel partneriaeth rhwng yr arlunydd cymunedol lleol Grace Young-Monaghan a 9 aelod o'r clwb ieuenctid.
 • Darparu hyfforddiant i 4 aelod o'r pwyllgor mewn gwaith cynnal a chadw a gweithredu torrwr brwsh / strimmer a redir gan Lantra. Mae'r hyfforddiant hwn wedi galluogi pwyllgor Coed y Bont i ymgymryd â strimio a chlirio'r llwybrau troed o CNC gan ddefnyddio torrwr brwsh ac offer diogelwch a brynwyd drwy'r prosiect.
 • Darparu cwrs hyfforddiant Defnyddio a Chadw Offer a gynhelir gan Coed Lleol ar gyfer 11 o wirfoddolwyr

 

 

Gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

 • Cynhaliodd yr arlunydd cymunedol lleol Pod Clare 3 sesiwn gyda phlant ysgol leol Pontrhydfendigaid i ddatblygu dehongliad ar gyfer safle Coetir Coed y Bont. Ymwelodd plant â safle Coed y Bont i ddysgu am yr holl fflora a ffawna y gellid eu gweld mewn coetir. Mae'r 7 mosaig a grëwyd bellach wedi'u hongian yn y lloches groeso ar safle Coetir Coed y Bont.
 • Gweithio gyda'r grŵp ieuenctid lleol ac mewn cysylltair ac Ymddiriedolaeth Belaod Vincent i godi ymwybyddiaeth o ryddhau belaod yn y goedwig leol
 • Gweithiodd aelodau o’r clwb ieuenctid gyda cherfiwr coed lleol i greu cyfres o gerfiadau pren yn darlunio anifeiliaid gwyllt a blodau sydd bellach yng Nghoetir Coed y Bont.
 • Trefnu grwpiau gwaith gwirfoddol i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar safle Coed y Bont.
 • Diwrnod agored a fynychwyd gan dros 80 o bobl, yr oedd rhai ohonynt wedi teithio cryn bellter i fynychu'r digwyddiad, a dywedodd y byddent yn bendant yn dod yn ôl i archwilio'r safle ymhellach.

 

O ganlyniad i fodolaeth y prosiect, mae'r gymuned wedi elwa am nifer o resymau. Y cyntaf yw ymgysylltu a gweithio gyda'r Clwb Ieuenctid ac ysgol leol Pontrhydfendigaid. Trwy wneud hyn nid yn unig y daeth â'r gymuned at ei gilydd ond dysgodd y plant sgiliau newydd a chreu gwaith celf ragorol i wellau Coed y Bont.

Mae'r gwaith celf a grëwyd, yn arbennig y blychau Belaod, nid yn unig o fudd i'r gymuned, a bydd hefyd o fudd i'r anifeiliaid prydferth gan y bydd yn eu hannog i ddefnyddio'r coetir yn dilyn eu hailgyflwyniad i'r ardal.

Mae'r hyfforddiant a ddarperir ar gyfer gwirfoddolwyr hefyd wedi rhoi'r sgiliau a'r gallu iddynt gyflawni gwaith cadwraeth ac adfer coetiroedd i gadw coetir Coed y Bont ar ei orau.

Gwnaeth y diwrnod agored hefyd helpu i gysylltu gyda theuluoedd, plant a phobl yn gyffredinol wrth ddefnyddio'r coetir at ddibenion iechyd ac addysgol, yn ogystal â dod â'r gymuned at ei gilydd.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.