Skip to the content

CYNNAL Y CARDI CRONFA GRANT LEADER

Fel rhan o’r cynllun LEADER, fe wnaeth Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi lansio Cronfa Grant newydd, gyda’r bwriad o gefnogi gweithgaredd LEADER ar raddfa fach yng Ngheredigion.

Cynlluniwyd y gronfa i helpu i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau gwledig, gyda'r nod o ddarparu cymorth refeniw ar raddfa fach i:

 • Sefydliadau wrth iddynt adfer yn dilyn covid.
 • Cynorthwyo cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau cyn-fasnachol.
 • Peilota gweithgareddau arloesol sy’n cynnig cyfleoedd i brofi cysyniad syniad.
 • Cynorthwyo gweithgarwch sy’n cryfhau cydlynu cymunedol.

Canolbwyntiodd y Cyllid Grant ar y blaenoriaethau canlynol o Strategaeth Datblygu Leol Cynnal y Cardi:

 • cefnogi gweithgarwch gyda’r nod o wella cyfleoedd i ddatblygu economi gylchol Ceredigion
 • cefnogi ymyrraeth gynnar ar gyfer datblygu gweithgarwch cyn-fasnachol gyda’r bwriad o feithrin cyfleoedd entrepreneuriaid
 • cryfhau gwytnwch cymunedol gan ganolbwyntio ar rôl y Cynghorau Tref a Chymuned wrth gefnogi ac ymgysylltu â’u cymunedau
 • meithrin cyfleoedd i ail-ymgysylltu â phobl ac ail-rymuso gweithgarwch cymunedol yn dilyn COVID-19 a threialu defnydd arloesol ar gyfer cyfleusterau cymunedol

Mae 23 o’r prosiectau canlynol ledled Ceredigion wedi’u cymeradwyo ar gyfer grant o dan gynllun LEADER:

 • Neuadd Goffa Cei Newydd – Cyfarfodydd hybrid
 • Neuadd Goffa Caerwedros – offer cynadledda rhithiol
 • Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi - Cynnal Llanddewi
 • Golwg – Ceredigion 360
 • Prifysgol Aberystwyth – Rhaglen Agored Dathliadau 150fed
 • Rasys Trotian Talgarreg
 • Welsh National Eisteddfod– Gwledda
 • Calon Tysul
 • Sioe Llandysul
 • Llwybr Dyffryn Teifi
 • Neuadd Pentref Aberarth
 • Neuadd Pentref Talgarreg
 • Neuadd Pentref Talybont
 • Cyngor ar Bopeth Ceredigion
 • Clwb Pel-Droed Llanilar
 • 4CG - Capel Tabernacl Aberteifi
 • Eco Hub Aberystwyth
 • Fforwm Tyfu Bwyd Cymunedol
 • Neuadd Tregaron
 • Neuadd Mydroilyn
 • Neuadd Llechryd
 • Cyngor Cymuned Beulah
 • Golwg

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost:  cynnalycardi@ceredigion.gov.uk.