Skip to the content

CYNNAL Y CARDI CRONFA GRANT LEADER

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi wedi lansio Cronfa Grant newydd, fel rhan o'r cynllun LEADER, a fydd yn cefnogi gweithgaredd LEADER ar raddfa fach yng Ngheredigion.

 

Gall y gronfa eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned, gyda'r nod o ddarparu cymorth refeniw ar raddfa fach i:

 • Sefydliadau wrth iddynt adfer yn dilyn covid.
 • Cynorthwyo cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau cyn-fasnachol.
 • Peilota gweithgareddau arloesol sy’n cynnig cyfleoedd i brofi cysyniad syniad.
 • Cynorthwyo gweithgarwch sy’n cryfhau cydlynu cymunedol.

 

Gallwn gynnig rhwng £1,000 a £10,000, a bydd gofyn cwblhau’r holl weithgarwch a hawlio’r cyllid erbyn 30 Tachwedd 2022. Gellir cyrchu'r ddogfen ganllaw trwy glicio yma.

 

Bydd y Cyllid Grant yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol o Strategaeth Datblygu Lleol Cynnal y Cardi:

 

 • cefnogi gweithgarwch gyda’r nod o wella cyfleoedd i ddatblygu economi gylchol Ceredigion
 • cefnogi ymyrraeth gynnar ar gyfer datblygu gweithgarwch cyn-fasnachol gyda’r bwriad o feithrin cyfleoedd entrepreneuriaid
 • cryfhau gwytnwch cymunedol gan ganolbwyntio ar rôl y Cynghorau Tref a Chymuned wrth gefnogi ac ymgysylltu â’u cymunedau
 • meithrin cyfleoedd i ail-ymgysylltu â phobl ac ail-rymuso gweithgarwch cymunedol yn dilyn COVID-19 a threialu defnydd arloesol ar gyfer cyfleusterau cymunedol

 

I weld y dogfen Strategaeth Datblygu Lleol Cynnal y Cardi llawn cliciwch yma.

 

Pwy all Ymgeisio?

Gellir derbyn ceisiadau gan:

 • Sefydliadau di-elw / mentrau cymdeithasol a phartneriaethau;
 • Elusennau Cofrestredig;
 • Grwpiau a rhwydweithiau cymunedol ffurfiol (h.y.rhaid bod ganddynt gyfrif banc gyda 2 lofnodwr, rhwydwaith/grŵp cymunedol a gyfansoddwyd);
 • Mentrau o’r sector preifat gan gynnwys unig fasnachwyr, pobl hunangyflogedig, mentrau micro/bach, cwmnïau cyfyngedig, partneriaethau;
 • Y sector cyhoeddus.

 

Beth ellir ei gefnogi?

Gellir darparu cefnogaeth ar gyfer y canlynol:

 • Animeiddio
 • Hyfforddiant
 • Mentora
 • Astudiaethau Dichonoldeb
 • Prosiectau Peilot
 • Hwyluso

 

Gellir gweld y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyniadau yn y tabl isod. Mae croeso i gyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Penderfyniad yn cael ei roi

18 Ebrill 2022

9 Mai 2022

23 Mai 2022

28 Mehefin 2022

20 Mehefin 2022

18 Gorffennaf 2022

25 Gorffennaf 2022

22 Awst 2022

 

Gellir cyrchu'r ddogfen ganllaw trwy glicio yma.

 

Yn dilyn trafodaethau cychwynnol gyda'r tîm, os yw'n gymwys, bydd y tîm yn darparu'r ffurflen gais i chi ei llenwi. Rhaid i chi gysylltu â'r tîm i drafod eich syniadau yn y lle cyntaf.

 

Gallwch gysylltu â'r tîm trwy e-bosto cynnalycardi@ceredigion.gov.uk.