Skip to the content

GRŴP GWEITHREDU LLEOL CYNNAL Y CARDI CEREDIGION

LEADER

 

Mae'r Rhaglen LEADER yng Ngheredigion yn cael ei gweithredu gan Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol wedi'i ffurfio o gynrychiolydd gan dri sector - Preifat, Cymunedol a Chyhoeddus. Y pwrpas yw sicrhau cynrychiolaeth gytbwys o fuddiannau.

Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol yn gyfrifol am ddatblygu a chyflenwi'r Strategaeth Datblygu Lleol. Mae'r ddogfen yn nodi amcanion, blaenoriaethau strategol a'r camau gweithredu i'w cymryd. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol yn gyfrifol am ddewis gweithgareddau LEADER a bydd yn rheoli cyllideb i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau er mwyn gwireddu blaenoriaethau'r Strategaeth Datblygu Lleol. Bydd monitro a gwerthuso parhaus yn nodwedd allweddol o weithredu'r strategaeth. Os hoffech chi fod yn aelod a'r Grŵp Gweithredu Lleol, gweler isod.

 


Cynrychiolaeth o'r Sector Preifat

 • Undeb Ffermwyr Cymru
 • Twristiaeth Ceredigion Tourism
 • Antur Teifi
 • Menter a Busnes
 • Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr
 • Barcud Cyf

 

Cynrychiolaeth o'r Sector Cymunedol

 • Whilen y Porthmyn
 • Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (FLAG)
 • Cymdeithasu Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
 • Menter Aberteifi
 • Cwmni Buddsoddi Cymunedol Mynyddoedd Cambria
 • Clwb Ffermwyr Ifanc
 • Biosffer Ecodyfi / Dyfi Biosphere
 • Llandysul & Phont Tyweli Ymlaen Cyf
 • Cwmni Theatr Arad Goch
 • Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

 

Cynrychiolaeth Sefydliadau Cyhoeddus

 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol Aberystwyth

 

Dyddiad y cyfarfod Grŵp Gweithredu Lleol nesaf yw: Dydd Llun 16eg Ionawr 2023

 

BOD YN AELOD O'R GRŴP GWEITHREDU LLEOL

 

Os hoffech drafod bod yn aelod o Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion neu ddysgu rhagor am waith y Grŵp Gweithredu Lleol, cysylltwch â'r tîm Cynnal y Cardi:

Ffôn: 01545 570881
E-bost: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk

Caiff yr holl ymholiadau a datganiadau o ddiddordeb ynghylch gwneud cais am aelodaeth eu trin yn hollol gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.