Skip to the content

YMA I CHI - AREA 43

Datblygwyd y prosiect Yma i Chi, gan Elusen Ieuenctid Ceredigion - Ardal 43, i ddarparu gwasanaeth cwnsela ar-lein hygyrch am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 30 oed, sy'n byw yng Ngheredigion gyda rhai targedau penodol ar gyfer y rhai a oedd yn byw mewn ardaloedd gwledig anghysbell neu na allai fynd i leoliad corfforol i dderbyn ymyrraeth gwnsela.

 

Ceisiodd y peilot ddarparu gwasanaeth cwnsela a ddarperir trwy ddulliau anghysbell trwy wasanaethau fideo a sain ar-lein a ddarperir yn uniongyrchol i bobl ifanc mewn lleoliad o'u dewis gydag amseroedd apwyntiadau hyblyg i weddu i'w sefyllfa bywyd.

 

Roedd y peilot yn llwyddiannus iawn wrth ddarparu gwasanaeth ar-lein i bobl ifanc sydd wedi brwydro o'r blaen i ymgysylltu â lleoliadau mwy ffurfiol a strwythuredig i gael cefnogaeth. Mae'r effaith ar rai unigolion wedi bod yn ddwys, gydag ymyriadau'n darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ac wedi rhoi'r offer iddynt reoli eu lles yn well.

 

Dywedodd un o defnyddiwr y gwasanaeth, “Roedd y gwasanaeth wedi gweithio mewn gwirionedd i mi, roedd nifer y sesiynau a oedd ar gael yn golygu y gallwn archwilio materion yn iawn heb deimlo ar frys. Roedd yn hyblyg ac yn caniatáu imi dderbyn cwnsela pan oedd yn addas i mi.”

 

Gan fod y gwasanaeth yn weithredol yn ystod pandemig COVID, cafodd ei gydnabod gan y sector gofal sylfaenol lleol fel adnodd amhrisiadwy i gefnogi pobl ifanc a oedd yn mynegi materion iechyd meddwl lefel isel i ganolig. Roedd meddygion teulu’s wrthi’n cyfeirio pobl ifanc at y gwasanaeth o ganlyniad i adborth a gawsant gan gleifion eraill a oedd wedi ymgysylltu â’r prosiect.

 

Mae’r gwasanaeth Yma i Chi wedi gallu parhau ar ol y peilot gyda chomisiynu uniongyrchol o Glystyrau Gofal Sylfaenol gogledd a de Ceredigion. Roedd yr effaith gadarnhaol a phrofiad cyfranogwyr yn ffactor allweddol yn y comisiynu.

 

O ganlyniad i'r prosiect peilot Yma i Chi, mae'r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael am ddim yng Ngheredigion wedi ehangu. Mae hyn yn rhoi cyfle i unrhyw berson ifanc gael mynediad at wasanaeth therapi siarad yn gyflym ac yn gyfrinachol o fewn y sir.

 

I ddarllen yr adroddiad llawn ar weithgareddau a llwyddiant y prosiect hwn cliciwch yma.

I weld yr astudiaeth achos cliciwch yma.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.