Skip to the content

DYSGU DIGIDOL - TIR COED

Mae Dysgu Digidol yn brosiect peilot gan yr elusen - Tir Coed. Pwrpas Dysgu Digidol yw treialu dysgu digidol, dwyieithog yn yr amgylchedd awyr agored trwy ddatblygu dau gwrs presennol ar sail coetir sy'n cynnwys elfennau iechyd a diogelwch a chynaliadwyedd - Rheoli Coetir Cynaliadwy a Gwaith Saer Coetir.

Bydd y prosiect yn creu platfform ac adnoddau dysgu digidol, tra hefyd yn cynyddu cynwysoldeb a hygyrchedd dysgu. Bydd hyn hefyd yn galluogi'r rheini ag anghenion dysgu ychwanegol, nam synhwyraidd, anableddau neu ymrwymiadau gofalu i gael mynediad i'r ddarpariaeth.

Bydd gweithgareddau'r prosiect hefyd yn anelu at:

  • Cynyddu lefelau sgiliau digidol a sgiliau eraill, cyflogadwyedd, hyder, cysylltiad natur ac ymwybyddiaeth leol grŵp o ddysgwyr mwy cynhwysol
  • Gwneud Tir Coed yn fwy gwydn; cynnig opsiynau dysgu a all ddioddef argyfyngau pandemig / economaidd / amgylcheddol / hinsawdd yn y dyfodol trwy fod yn hygyrch o bell
  • Cyfrannu at gymhwyster rheoli tir cynaliadwy arfaethedig Tir Coed “Gofalu”
  • Budd 250 o ganolfannau dysgu Cymru Agored gofrestredig ledled Cymru
  • Ymchwilio i weld a all dysgu digidol, ac os felly, wella canlyniadau dysgwyr
  • Darparu etifeddiaeth o fethodoleg dysgu ddigidol ar gyfer Tir Coed ac ar gyfer y gymuned leol, gan gynnwys canllawiau, adroddiadau ac astudiaethau achos ‘Sut i’

Bydd ystod eang o bobl yn elwa o'r prosiect hwn gan gynnwys; pobl ifanc, siaradwyr Cymraeg, grwpiau Du, ethnig a lleiafrifol, unigolion ag anableddau a phob unigolyn ifanc.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.