Skip to the content

CYMUNED DDIGIDOL ABERTEIFI - MENTER ABERTEIFI CYF

Pwrpas Cymuned Ddigidol Aberteifi gan Fenter Aberteifi Cyf oedd cefnogi ymgysylltiad cymunedol, ymarfer ymgynghori ac ymwybyddiaeth i ddatblygu prosiect a fyddai'n gosod technoleg arloesol 'iBeacon', yn darparu gwybodaeth a wi-fi cyhoeddus am ddim yng nghanol tref Aberteifi. Byddai technoleg iBeacon yn galluogi Apps Symudol i wrando ar signalau o oleuadau wedi'u lleoli o amgylch tref Aberteifi ac ymateb yn unol â hynny. Byddai ymwelwyr a phobl leol i Aberteifi yn gallu cael gafael ar wybodaeth fel treftadaeth leol, diwylliant gwasanaethau cyhoeddus, ac ati.

 

Mae’r prosiect wedi:

  • Datblygu sesiynau dysgu (yn gweithio gyda Co-op Cymru) i roi modd i swyddogion cymunedol a pherchnogion/rheolwyr busnes drosglwyddo gwybodaeth ddigidol i'w defnyddwyr gwasanaeth/cleientiaid/staff
  • Darparu'r wybodaeth a'r dystiolaeth sydd eu hangen ar Fenter Aberteifi Cyf i wneud cais i Lywodraeth Cymru am gyllid RCDF
  • Mynediad wi-fi gwell yn Aberteifi
  • Rhoi gwybodaeth i fusnesau am ymddygiad cwsmeriaid

 

Roedd gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

  • Yn unigol, ymgynghori ag 8 darparwr gwasanaeth a 73 o sefydliadau busnes
  • Cynnal 2 ddigwyddiad i godi ymwybyddiaeth o nodau'r prosiect a chasglu gwybodaeth am anghenion a dymuniadau.
  • Datblygu cynllun rheoli i gefnogi gweinyddu'r cyfleuster.
  • Gwneud cais am gyllid i brynu offer.
  • Ymgynghoriadau â rhanddeiliaid i ddatblygu cynnwys ar gyfer iBeacons ar wybodaeth ymwelwyr, treftadaeth, ac ati
  • Creu astudiaeth achos

 

O ganlyniad i'r prosiect, gwnaed cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am gyllid RCDF i brynu a gosod caledwedd.

 

Oherwydd y gwaith ymgysylltu helaeth a wnaed gan un aelod gwirfoddol o'r grŵp llywio a'r swyddog prosiect, mae'r manteision i'r dref o ran casglu gwybodaeth ac ymgysylltu yn mynd ymhell y tu hwnt i'r prosiect yma. Mae cyfranogiad yn Ap newydd Tref Aberteifi wedi cynyddu, a bwriedir i'r cyfleuster yma redeg ochr yn ochr â'r ddarpariaeth Wi-Fi fel y bydd y ddau brosiect yn gwella ei gilydd ac yn bwydo i mewn i'r cynllun.

 

Yn annisgwyl, cynigiwyd treial 2 wythnos gan botensial darpar galedwedd wi-fi i'r prosiect, a oedd yn galluogi casglu ystadegau ar ddefnydd y cyhoedd yn gyffredinol a dealltwriaeth o sut y gallai'r system weithio i fudd y dref. Trafododd y swyddog prosiect estyniad i 6 wythnos felly roedd hyn yn cynnwys dau benwythnos gwyliau banc ac un o brif ddigwyddiadau blynyddol y dref. Roedd hyn yn eu galluogi i gasglu ystadegau ar ddefnydd.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.