Skip to the content

CEREDIGION CYSYLLTIOL - CYNGOR SIR CEREDIGION

Mae cysylltedd digidol wedi dod yn rhan hanfodol o fywyd modern, gan ddylanwadu ar sut mae unigolion yn gweithio, yn cyfathrebu ac yn cyrchu gwasanaethau.

Mae gan well cysylltedd digidol y potensial i helpu i fynd i'r afael â nifer o'r materion hirsefydlog sy'n wynebu ardaloedd gwledig, o ran datblygu economaidd ac o ran materion ansawdd bywyd / lles, megis mynediad at wasanaethau allweddol a chynnal cysylltiadau â ffrindiau a teulu. Mae cysylltedd digidol, yn fwy penodol band eang a symudol, bellach yn cael ei gydnabod fel pedwerydd cyfleustodau ac yn elfen hanfodol i gefnogi ein bywydau pob dydd.

Nod prosiect Ceredigion Cysylltiol yw creu capasiti yn lleol trwy gyflogi Swyddog Datblygu Digidol ar gyfer Ceredigion. Mae'r swyddog yn ymgymryd â rôl i ysbrydoli, arwain, datblygu a chynghori unigolion, cymunedau a busnesau ledled Ceredigion nad oes ganddynt gysylltedd digidol neu gyfyngedig ar ystod o opsiynau i wella mynediad at dechnoleg ddigidol a'r defnydd ohoni. Mae hyn yn cynnwys datblygu seilwaith ac ymelwa ar y technolegau hyn.

Bydd y swyddog yn datblygu gwell dealltwriaeth o anghenion lleol er mwyn gallu ymateb i'r anghenion digidol hynny ac yna gellir datblygu ffyrdd amgen o gefnogi cysylltedd digidol ar lawr gwlad.

 

I weld yr astudiaeth achos cliciwch yma.