Skip to the content

CARON DIGIDOL - WHILEN Y PORTHMYN

Sefydlwyd grŵp ffocws yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Tref Tregaron a Whilen y Porthmyn i symud ymlaen gydag adfywio a datblygu tref Tregaron. Nododd ymgynghoriad fod angen gwella darpariaeth gwybodaeth yn y dref, a gwella marchnata a hyrwyddo gwasanaethau, digwyddiadau, sefydliadau ac amwynderau lleol ar gyfer ymwelwyr a thrigolion. Crëwyd o hyn y prosiect Caron Digidol.

 

Mae’r prosiect yn anelu at prynu Bwrdd Gwybodaeth Rhyngweithiol a'i leoli ar y sgwâr yn Nhregaron er mwyn adeiladu cydlyniad yn y gymuned, meithrin treftadaeth a diwylliant ac adeiladu cymuned gryfach.

 

Bydd gweithgareddau’r prosiect yn cynnwys:

  • Prynu a gosod bwrdd gwybodaeth ryngweithiol
  • Penodi gwirfoddolwr i gydlynu a chasglu gwybodaeth, diweddaru'r wybodaeth a gofalu am redeg y bwrdd o ddydd i ddydd
  • Dyfeisio cronfa ddata o wybodaeth, sefydliadau ac amwynderau lleol
  • Hyfforddiant ar gyfer aelodau'r gymuned ar y feddalwedd
  • Monitro ac adrodd misol i werthuso'r defnydd, y cynnwys ac ati

 

Bydd ystod eang o bobl yn elwa o'r prosiect hwn gan gynnwys; pobl ifanc, pobl hŷn, menywod, siaradwyr Cymraeg, grwpiau du, ethnig a grwpiau lleiafrif, unigolion ag anableddau, ffermydd, microfusnesau, busnesau bach, twristiaid a Thregaron ar y cyfan. Bydd gosod bwrdd gwybodaeth ddigidol yn cefnogi ac yn helpu i hyrwyddo'r gweithgareddau a'r prosiectau sydd eisoes yn digwydd yn y dref - bydd yn gweithredu fel canolbwynt digidol a fydd yn dod â phopeth at ei gilydd ac mewn un lle.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.