Skip to the content

PWERU’R DYFFRYN -

GWEITHGOR DYFFRYN AERON CYF

Datblygwyd y cysyniad o Pweru’r Dyffryn gan Gweithgor Dyffryn Aeron cyf. Mae llawer o aelodau'r Gweithgor yn ffermwyr ifanc yn yr ardal. Yn ogystal â sicrhau ffordd o fyw ac ynni fforddiadwy, maent hefyd yn buddsoddi yn eu dyfodol.

 

Amcanion y prosiect yw:

Creu ffynhonnell incwm cynaliadwy i ddatblygu'r economi leol yn Nyffryn Aeron

Creu corff cymunedol i ddatblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy lleol

Creu ffynhonnell incwm ar gyfer pweru economi canol Ceredigion

 

Mae gweithgareddau'r prosiect yn cynnwys -

  • Ymgynghoriad cymunedol i ddeall pa dechnolegau ynni adnewyddadwy sy'n cael eu ffafrio gan bobl leol, gan gynnwys y raddfa y mae eu defnydd yn dderbyniol
  • Ymgynghoriad cymunedol i ddarganfod blaenoriaethau pobl leol ar gyfer datblygiad economaidd micro yn lleol
  • Ymgynghori â rhanddeiliaid i ddarganfod pa randdeiliaid corfforaethol a / neu gymunedol yr hoffent fod yn rhan o'r cynllun fel darparwyr neu berchnogion eiddo
  • Ymchwilio ystod o dechnolegau sydd ar gael gyda ffocws ar dechnoleg sydd eisoes yn ddichonadwy
  • Gwerthuso technolegau posibl sy'n cysylltu â'r adnoddau naturiol sydd ar gael yn seiliedig ar farn y gymuned a darpariaeth rhanddeiliaid
  • Ymchwilio i'r strwythurau busnes posibl trwy ddatblygu modelau busnes/ariannol i ymgynghori â rhanddeiliaid er mwyn dod o hyd i'r strwythur mwyaf effeithiol mewn perthynas ag amcanion Pweru'r Dyffryn

 

Y cam nesaf ar gyfer Gweithgor Dyffryn Aeron cyf yw cyhoeddi adroddiad cynhwysfawr o'r ymgynghoriad lleol a'i ganfyddiadau ar gyfer datblygiadau posibl yn y dyfodol. Mae canfyddiadau cynnar yr ymgynghoriad yn cynnwys na fyddai croeso i dyrbinau gwynt ar raddfa fawr, tra bod cefnogaeth i ymchwil pellach i botensial dyfrffyrdd a phŵer solar ar gyfer cynhyrchu ynni lleol, cynaliadwy.

 

Bydd datblygu'r cynllun yn un hirdymor gyda heriau ar hyd y ffordd ond mae Euros Lewis yn credu er mwyn newid bywydau'r bobl leol ac i ddatblygu'r economi leol “mai'r egwyddor sylfaenol yw gweithredu drosom ein hunain a dyma beth rydym yn ei wneud.”

 

Bydd ystod eang o bobl yn elwa o'r prosiect hwn. Bydd unigolion, busnesau lleol, cymuned Dyffryn Area a'r ardal gyfagos i gyd yn elwa o'r cynllun. Bydd y cynllun yn galluogi pawb sydd eisiau datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy i wneud hynny gyda chefnogaeth Gweithgor Dyffryn Aeron. Gallai cyfran o'r refeniw a gynhyrchir greu cronfa fuddsoddi, a fydd ar gael i hybu busnesau hanesyddol a rhai newydd yn y gymuned.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.