Skip to the content

EGNI LLEOL DE CEREDIGION - 4CG CYMRU 2010 LIMITED

 

Mae Egni Lleol De Ceredigion yn astudiaeth beilot o 2 glwb Ynni Lleol a fydd yn cynnwys 1. ardaloedd Canol Aberteifi ac Y Ferwig / Llechryd; 2. Ardal gyfagos Aberteifi a thuag at Llangrannog. Mae'r prosiect yn cael ei redeg gan sefydliad cydweithredol a sefydlwyd i hyrwyddo datblygiad cymunedol trwy adfywio Aberteifi a'r ardal gyfagos - y Cymdeithas Cynnal a Cefnogi Cefn Gwlad.

 

Mae Egni Lleol yn darparu mecanwaith lle gall deiliaid tai lleol a busnesau bach a chanolig ddefnyddio ynni a gynhyrchir yn lleol o ffynonellau technoleg adnewyddadwy.

Mae defnyddwyr a generaduron yn ffurfio cwmni cydweithredol Egni Lleol ac yn elwa o gytuno i dariff ynni lleol pan fydd pŵer lleol yn cael ei gynhyrchu. Manteision y prosiect peilot yw:

  • Gall aelodau arbed o 19% hyd at 30% ar eu biliau egni
  • Mae aelodau'n elwa fel cymunedau cydlynol a gwydn, diogelwch y cyflenwad
  • Mae'r tariff lleol yn cadw incwm uwch yn yr economi leol
  • Mae tariffau cynhyrchu uwch yn helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau economaidd presennol i gynhyrchu technoleg adnewyddadwy.
  • Rheoli gridiau lleol yn fwy effeithlon ar gyfer Ceredigion. Mae trydaneiddio trafnidiaeth a gwres (mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd) yn cynyddu'r galw am drydan, ac ni fydd y system grid gyfredol yn ymdopi. Mae galw brig ‘tocio’ yn helpu.
  • Chwilio am ffyrdd eraill o integreiddio cyflenwad generaduron â galw lleol e.e. cymysgedd o dechnolegau adnewyddadwy opsiynau solar / gwynt / biomas / hydro a storio.

 

Ar ôl cwblhau'r gweithgareddau peilot, bydd dwy astudiaeth achos o'r ddau glwb Egni Lleol yn cael eu creu i ddadansoddi a yw'r peilot wedi bod yn llwyddiant wrth greu clwb Ynni Lleol parhaol.